O nás

Představujeme se

O SPOLKU 

ŠKOLA MONTESSORI

Občanské sdružení "Škola Montessori" vzniklo na podzim roku 2004 z iniciativy rodičů tehdy předškolních dětí a paní ředitelky ZŠ Gajdošova Markéty Olbertové. Kladlo si za cíl postupně vytvořit a podporovat třídy Montessori na 1. stupni ZŠ vedle běžných tříd.
V září 2005 se v nově otevřené Montessori 1.C začalo s paní učitelkou Hanou Štefáčkovou učit prvních 20 dětí. Během následujících let se Montessori 1.-5. třída stala tvořivou součástí prvního stupně ZŠ Gajdošova. 
Děti z prvních dvou ročníků Montessori tříd pokračovaly po ukončení 5. třídy na základní škole či na gymnáziích. Z iniciativy rodičů 5. třídy, podpory vedení školy, vstřícnosti městské části Brno - Židenice a Magistrátu města Brna začali od září 2012 vedle stávajících tříd i na 2. stupni ZŠ postupně vznikat třídy Montessori. 
Občanské sdružení změnilo svoji právní formu na zapsaný spolek. Ten tvoří vždy dva zástupci rodičů, učitelé a druzí pedagogové jednotlivých tříd Montessori. Během pravidelných setkání členů a vedení spolku (2x ročně) a pravidelných setkání (1 x týdně v kruhu učitelů) hledáme cesty, jak dětem i sobě navzájem vytvořit tvořivé prostředí, kde můžeme objevovat svět okolo sebe i v sobě.
Výňatek ze stanov Škola Montessori, z.s.:

Základní cíle:

  1. materiální, finanční, organizační a personální podpora při vzniku a provozu Montessori tříd základních a mateřských škol
  2. vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměstnanců škol a rodičů v oblasti Montessori pedagogiky
  3. zvyšování kvalifikace a odborných znalostí členů spolku
  4. rozšiřování a propagace Montessori pedagogiky mezi organizace, rodiče a pedagogické pracovníky
  5. spolupráce se státními i nestátními organizacemi zabývajícími se výchovou a vzděláváním mládeže

Formy činnosti:

  1. materiální, finanční, poradenská a personální pomoc nově vznikajícím třídám mateřských a základních škol s formou výuky podle Montessori pedagogiky
  2. vyhledávání, shromažďování a poskytování informací o Montessori pedagogice
  3. pořádání vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, besed,...)
  4. pořádání volnočasových aktivit, víkendových a prázdninových programů s prvky Montessori pedagogiky
  5. hledání finančních zdrojů a získávání prostředků na práci spolku

Předsedkyně spolku

Mgr. Hana Menšíková

zástupkyně ředitele pro výchovu a vzdělávání

E.mail: mensikova@zsgajdosova.cz

Tel.: 533440571  

Vedení  spolku:

Mgr. Pavla Vantuchová
třídní učitelka 8.C
E.mail: vantuchova@zsgajdosova.cz
Tel.: 533440570

Vedení spolku:

Mgr. Marcela Rožcová
třídní učitelka 6.M
E.mail: rozcova@zsgajdosova.cz
Tel.: 533440551

Administrativa, dotazy týkající se Spolku:

Mgr. Zuzana Beránková
E.mail: berankova@zsgajdosova.cz
Tel: 533440551