ŠKOLA MONTESSORI

na ZŠ Brno, Gajdošova 3


Jak to u nás probíhá

Učení nás baví aneb Montessori třídy na ZŠ Gajdošova

V posledních letech se v České republice rozvíjí zájem o různé alternativní pedagogické směry. Nejen mezi teoretiky, ale zejména mezi pedagogy a také mezi rodiči. Jednou z alternativních cest je i metoda Montessori. Co však může tento alternativní směr dětem a rodičům nabídnout?
Montessori pedagogika rozvíjí odpovědnost a samostatnost dítěte, jeho schopnost pracovat v týmu, schopnost prezentovat svoji práci a sdělovat svoje myšlenky, vyhledávat a zpracovávat informace apod. Rozdílných cílů je dosahováno rozdílnými metodami, učitel je dítěti partnerem a pomocníkem. 
Zakladatelkou této přes sto let staré metody je první italská lékařka Marie Montessori, která cílenými výzkumy zjišťovala, jak se děti učí, jak jednají a reagují na dané podněty. Na základě svých poznatků vytvořila speciální didaktický materiál, jenž rozvíjí mimo jiné například činnost smyslových analyzátorů.

A jakým způsobem fungují třídy na ZŠ Gajdošova?

V současné době má škola devět po sobě jdoucích ročníků s výukou dle principů Montessori pedagogiky (každý ročník = jedna třída). Třídy 1. - 3. M jsou smíšené, tzn. že v každé třídě jsou žáci namíchaní ze tří ročníků 1. - 3. po celou dobu vyučování. Nově zavádíme smíšené skupiny žáků 4. - 6. M a to jeden den v týdnu v předmětu Člověk a jeho svět, kde budou ve smíšených skupinách společně pracovat na jednotlivých tématech a oblastech tohoto předmětu. Taktéž budou mít min. dva velké projekty za školní rok. V loňském školním roce se uskutečnily tři projekty: Motýli, projekt Kniha a projekt Řemesla a příroda. V projektu motýli žáci pozorovali vývoj babočky od housenky po motýla a projekt byl ukončen vypouštěním motýlů v zahradě. Taktéž si každý žák dělal vlastní Motýlí deník. V projektu Kniha měli žáci více workshopů s tvůrci (Ilustrátor Pavel Čech, majitel vydavatelství Raketa Joachim Dvořák, krasopiska Nikoleta Klanicová, atd..) Žáci pracovali ve skupinkách i individuálně na tvorbě vlastní knihy. Projekt Řemesla a příroda byl výjezdový - pronajali jsme si Sokolovnu v Bílovicích nad Svitavou a tam se žáci seznamovali s bylinkami, kovali s kováři, vyřezávali ze dřeva, háčkovali, pozorovali vodní živočichy atd. Ve třídách 7. - 9. C se pravidelně konají dva velké projekty, ve kterých se žáci těchto ročníků namíchají a pracují ve skupinkách během listopadu a prosince a poté v květnu a červnu na velkých projektech. V minulosti v 7.-9. ročníku proběhly projekty: Shakespeare, Chování lidí a zvířat, Jeden svět, Lidská práva a loutky, Kolem mě, Okolí školy atd. Pravidelně v únoru má 7. ročník týdenní projekt Bluezones, kdy žáci zkoumají Modré zóny (místa na světě, kde se lidé dožívají 100 a více let. Původně je tento projekt projektem National Geographic). Taktéž každý den jedna skupinka vaří pro ostatní žáky vybraná místní jídla z Modrých zón a seznamuje spolužáky s ingrediencemi a životním stylem dané oblasti. Napříč ročníky spolupracují děti při celoročních projektech s danou tematikou. Pro více informací sledujte náš web anebo www.facebook.com/skolamontessori


Základní formou vyučování je samostatná práce jednotlivce či menších skupin, frontální vyučování je nahrazeno "Montessoriovským" systémem práce - děti se učí od sebe navzájem, případně se společně setkáváme na elipse k řešení nějakého nového tématu.

Vyučování probíhá v blocích. Žáci mají k dispozici bohatou nabídku speciálních pomůcek. Mohou si práci volit podle svého týdenního/ měsíčního plánu, požádat o pomoc mladší i starší spolužáky a všechny učitele.

Jak probíhá náš školní den?

Ráno v nižších ročnících začínáme společným povídáním v kruhu. Sdělujeme si zajímavé zážitky, upřesňujeme denní program, probíráme nové učivo. Poté se rozcházíme do práce. Pracujeme podle svých týdenních/ měsíčních plánů - v matematice, českém jazyce, čtení, psaní. Vybíráme si pracovní místo - u stolu nebo na koberečku. Pracujeme v sešitech nebo s pomůckami. Můžeme pracovat samostatně nebo spolupracovat. Pokud to rozvrh dovolí pracujeme v blocích v délce 90 minut. U nás nezvoní takže se můžeme plně ponořit do práce. V každé třídě je kromě kmenového učitele i druhý pedagog v hlavních předmětech: český jazyk, matematika a anglický jazyk.

V půl desáté začíná přestávka - svačíme, hrajeme hry, tancujeme, bavíme se s kamarády.

V 10 hodin probíhá další blok výuky. Pokračujeme v práci podle svého týdenního/ měsíčního plánu, společně objevujeme novou látku vyučovacích předmětu, máme hudební, tělesnou, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Pracujeme na společných projektech i individuálních miniprojektech. Na konci vyučování se případně opět scházíme ke společnému hodnocení dne a prezentaci nových poznatků.

Druhý pedagog

V hlavních předmětech (ČJ, AJ a MAT) má kmenový učitel k ruce i druhého pedagoga, který je placený z příspěvků rodičů do Spolku Škola Montessori. Druhý pedagog má za úkol pomáhat žákům přímo ve třídě, buďto dalším dovysvětlením učiva, nabídnout rychlejším žákům další možnosti práce, nachystat rozšiřující aktivity k tématu, v angličtině rozvíjet gramatické jevy a mluvení pomocí hodin konverzace, kde jsi učitel a druhý pedagog žáky dělí na polovinu a pracují s nimi odděleně. V podstatě náplň práce druhého pedagoga závisí na zadání a aktuálních potřebách kmenového učitele a na jejich vzájemné domluvě. Někteří druzí pedagogové taktéž pracují na přípravě velkých projektů, domlouvají hosty, shání materiál a plánují, a vedou projekty i po organizační stránce.


Spolupráce s rodiči

Pro děti je důležité, aby byli rodiče seznámeni s pedagogikou Montessori a výchova doma probíhala v symbióze se školou. V průběhu roku se učitel s rodiči schází na třídních schůzkách, individuálních pohovorech, kde společně řeší vztahy, situace, problémy. 
Příjemnou záležitostí se staly naše Montessori slavnosti. Jsou tematicky zaměřeny na určité období nebo projekt. Slavnosti se mohou zúčastnit bývalí žáci, učitelé, rodiče, sourozenci, další členové rodin i široká veřejnost. Pozvánky na slavnosti se s dočasným předstihem umísťují na náš web, na web školy www.zsgajdosova.cz nebo také na náš Facebook.

Na všechny zájemce o Montessori pedagogiku na Gajdošce se těšíme na dnech otevřených dveří, nebo kdykoli po předchozí domluvě.

© 2018 Škola Montessori, z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky